Vodniška komisija
ponedeljek, 3. oktober 2022
POIŠČI

Na Valvasorjevem domu pod Stolom potekali kopni izpopolnjevanji
Najdi nas na Facebooku

Tečaji in dousposabljanja 2022

Vodniška komisija za leto 2022 razpisuje usposabljanja:

- Strokovni delavec 1, športno treniranje, planinstvo–alpinizem, modul Planinski vodnik 1
- Strokovni delavec 2, športno treniranje, planinstvo–alpinizem, modul Planinski vodnik 2
- Dousposabljanja za 2. stopnjo.


PDF Razpis usposabljanj in dousposabljanj v letu 2022 - NESOFINANCIRANO IZ ESS (NEZAPOSLENI)


Glede na vremenske razmere in druge pogoje so mogoče tudi spremembe lokacij in datumov. Spremembe bodo sproti objavljene na tej spletni strani.

Dousposabljanja za 2. stopnjo se udeležite vodniki, ki imate potrjeni samo kategoriji AD ali AB, in s tem pridobite polno usposobljenost za 2. stopnjo. Dousposabljanja za snežni del (vodniki AB) se bodo izvajala v naslednjih štirih letih, dousposabljanje za kopni del (vodniki AD) pa se bo predvidoma izvedlo samo v letu 2022, saj je število vodnikov, ki imajo samo kategoriji AD, majhno.

Dousposabljanje se šteje tudi kot licenčno usposabljanje (izpopolnjevanje).

 

PDF Delitev kompetenc vodenja vodnikov PZS po stopnjah usposobljenosti ter primerjava z obstoječimi kategorijami


Pogoji za udeležbo na usposabljanju 1. stopnje (modul Planinski vodnik 1):

·         - članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije (ob prijavi).

·        - starost vsaj 18 let (ob prijavi).

·         - zdravniško spričevalo zdravnika medicine dela, prometa in športa (spričevalo vodnik) - do 10. 2. 2022

·        -  dosežena najmanj srednja poklicna izobrazba (ob prijavi)

·        -  triletna predhodna aktivnost v planinstvu (ob prijavi)

·       -   v zadnjih petih letih opravljenih vsa (ob prijavi):

o   10 različnih kopnih tur po lahkih planinskih poteh

o   5 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih planinskih poteh

o   5 različnih lahkih snežnih tur

·         - opravljen preizkus znanja (pred začetkom usposabljanja):

o   teoretični izpit iz programa Planinske šole

o   praktični preizkus poznavanja planinskih vozlov

o   preizkusne tura

 

Pogoji za udeležbo na usposabljanju 2. stopnje (modul Planinski vodnik 2):

·         - članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije (ob prijavi)

·         - najmanj 1 leto od potrditve naziva vodnik PZS, SD 1, športno treniranje, planinstvo-alpinizem (ob prijavi)

·        -  izjava kandidata o ustreznem zdravstvenem stanju (ob prijavi)

·         - dosežena najmanj srednja poklicna izobrazba (ICSED3 ali ICSED4) (ob prijavi)

·         - v zadnjih petih letih opravljenih vsaj (ob prijavi):

o   10 različnih lahkih snežnih tur,

o   5 različnih zahtevnih snežnih tur,

o   15 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih planinskih poteh (od tega vsaj 10 tur po zelo zahtevnih planinskih poteh).

 

Prijavna dokumentacija za usposabljanje 1. in 2. stopnje (modula Planinski vodnik 1 in Planinski vodnik 2):

Obvezne priloge k Prijavnici za tečaj VPZS - Osebni list udeleženca (obvezno oddati ob prijavi):

- pregled opravljenih tur (ture opravljene v zadnjih petih letih),

- zdravniško potrdilo (izda specialist medicine dela) – samo za 1. stopnjo,

- izjava o primernem zdravstvenem stanju – samo za 2. stopnjo

- fotokopija listine o pridobljeni formalni izobrazbi (šolsko spričevalo, diploma ...)

- obrazec Potrdilo delodajalca, če se prijavljate v skupino zaposlenih (sofinancirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada – ESS). Če ste samozaposleni, priložite izpis iz Ajpesa.


Obrazce najdete pod rubriko Obrazci, Prijava na tečaj,
Pri pripravi seznamov Pregled opravljenih tur si obvezno pomagajte z dokumentom Definicije tur s primeri.

Prijavna dokumentacija za dousposabljanje na 2. stopnji:

- izpolnjen obrazec Prijavnica za dousposabljanje – Osebni list udeleženca

- fotokopija listine o pridobljeni formalni izobrazbi (šolsko spričevalo, diploma ...)

       - pregled opravljenih tur (ture opravljene v zadnjih petih letih):

     a) dousposabljanje AB:

          - 10 različnih lahkih snežnih tur

          - 5 različnih zahtevnih snežnih tur

     b) dousposabljanje AD:

          - 15 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih planinskih poteh

            (od tega vsaj 10 tur po zelo zahtevnih planinskih poteh)   

-

Prijave sprejemamo do roka oz. do zasedbe prostih mest. Nepopolno izpolnjenih prijavnic in brez obveznih prilog komisija ne bo upoštevala. Rezervacij mest ne sprejemamo.

Za zaposlene oz. samozaposlene udeležence usposabljanj je kotizacija brezplačna in se financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Društva oz. posamezniki plačajo samo ostale stroške (stroški oskrbe (bivanje in prehrana ter strošek nove vodniške izkaznice, ki jo boš prejel po uspešno opravljenm pripravništvu), pri usposabljanjih na 1. stopnji pa še: Vodniški učbenik, vodniška majica, vodniški našitek.
K prijavnici je potrebno obvezno priložiti izpolnjen obrazec s strani delodajalca, samozaposleni pa izpis iz Ajpes-a: DOC Obrazec Potrdilo delodajalca

Pred udeležbo na usposabljanju za naziv strokovni delavec 1 je potrebno obvezno opraviti sprejemni izpit in preizkusno turoSprejemni izpit obsega teoretični in praktični del. V teoretičnem delu se preverja znanje iz naslednjih tem: Organizacija planinstva, Zgodovina planinstva in alpinizma doma in v svetu, Poznavanje gorstev, Varstvo gorske narave, Planinsko izrazje, Vremenoslovje, Orientacija, Osebna in tehnična oprema.
V praktičnem delu se preverja poznavanje osnovnih planinskih vozlov (ambulantni, bičev, polbičev, kavbojski, kravatni, osmica, prusikov, varovalni, podaljševalni).

Literatura za sprejemni izpit:

- skupina avtorjev: PLANINSKA ŠOLA, tretja dopolnjena izdaja, PZS, Lj. 2016 (na voljo v planinski trgovini)

- ALPINISTIČNI PRIROČNIK, PZS, Ljubljana 1999 - samo poglavje 13. Gorniško izrazje in opisovanje alpinističnih tur, razdelek A. Gorniško izrazje, str. 118-132.


Na preizkusni turi se preverja: kondicijska pripravljenost, znanje iz gibanja, ustreznost opreme.


Splošni pogoji prijave na akcije usposabljanj VK:

KDO ORGANIZIRA USPOSABLJANJA

Usposabljanja vodnikov PZS potekajo pod okriljem Odbora za usposabljanje in preventivo PZS (OUP), izvajalec posameznih usposabljanj pa je Vodniška komisija in meddruštveni odbori planinskih društev (MDO PD).

KAKO SE PRIJAVIŠ

Po predhodnem dogovoru na planinskem društvu in preverjanju, če izpolnjuješ pogoje za prijavo (glej usposabljanje, za katero se prijavljaš), izpolniš prijavnico, ki jo najdeš na spletni strani Vodniške komisije: http://vk.pzs.si. Prijavnico izpolni čitljivo z velikimi tiskanimi črkami in jo podpiši. Obvezno tudi napiši, na katero usposabljanje se prijavljaš in datum usposabljanja (posebna rubrika v prijavnici). Eno prijavnico uporabi le za eno usposabljanje in eno osebo. Kot veljavno bomo šteli samo tisto prijavo, ki bo v celoti izpolnjena in lastnoročno podpisana s strani prijavljenega kandidata ter potrjena s strani plačnika in bo vsebovala vse zahtevane priloge. V kolikor želite, da izdamo račun na delovno organizacijo ali s. p., v rubriko plačnika (NE v rubriko samoplačniki) navedite točen naziv, naslov in davčno številko naslovnika računa. Prijave zbiramo od objave razpisa do razpisnega roka oziroma do zasedbe prostih mest (glej usposabljanje, za katero se prijavljaš).

Prijavnico za usposabljanje za 1. in 2. stopnjo ter za dousposabljanje v papirni obliki pošlješ s klasično pošto na naslov:

Planinska zveza Slovenije
Vodniška komisija
p. p. 214
SI-1001 Ljubljana

Prijavnico lahko oddaš tudi v nabiralnik pri vhodu v stavbo na naslovu Ob železnici 30a, Ljubljana, kjer ima PZS sedež.

        

Dodatne informacije lahko dobiš pri strokovni sodelavki v času uradnih ur: ponedeljek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 9. do 17. ure in petek od 9. do 13. ure (v torek ni uradnih ur): Veronika Susman, vodniska.komisija@pzs.si; 01/43-45-689.


PRIJAVNI POGOJI

Pogoji za udeležbo so za vsako usposabljanje posebej navedeni pri razpisu (glej usposabljanje, za katero se prijavljaš).

VODSTVA USPOSABLJANJ

Vodstva usposabljanj sestavljajo inštruktorji in predavatelji, ki imajo izkušnje tudi s pedagoškim delom, poklicno ali priučeno, želja vseh pa je svoje znanje in izkušnje posredovati drugim. Za večino usposabljanj velja, da pride na štiri udeležence programa en inštruktor. Tako so programi izvedeni varno ter kakovostno, zaradi stalnega stika udeležencev z vodstvom pa je omogočeno tudi veliko individualnega dela.

PREDVIDENI STROŠKI USPOSABLJANJ  IN PLAČILNI POGOJI

Stroški usposabljanj so sestavljeni iz kotizacije in ostalih stroškov (stroški oskrbe (bivanje in prehrana), nezgodno zavarovanje za čas trajanja akcije), pri usposabljanju za naziv strokovni delavec 1 pa še: vodniška majica, vodniški našitek, vodniška izkaznica, vodniška značka in Vodniški učbenik).

Za leto 2021 je Vodniška komisija uspela pridobiti sofinanciranje iz sredstev Evorpskega socialnega sklada, vendar je sofinanciranje mogoče samo za zaposlene oz. samozaposlene udeležence usposabljanj - brezplačna kotizacija.

Računi bodo izstavljeni po koncu usposabljanja.

Samoplačniki morajo strošek usposabljanja poravnati pred začetkom akcije.

ODPOVED UDELEŽBE S STRANI PRIJAVLJENEGA UDELEŽENCA IN VRAČILO SREDSTEV

Prijavljeni udeleženec ima pravico pisno odpovedati udeležbo, kar sporoči na zgoraj navedeni naslov. V tem primeru ima PZS pravico zadržati del stroškov. Višina zadržanega zneska je odvisna od časa, v katerem je udeleženec odpovedal svojo udeležbo na usposabljanju, in sicer:

do 10 dni pred začetkom akcije - 10 % višine stroškov;

manj kot 10 dni pred začetkom akcije - 50 % višine stroškov.

Plačila ste izjemoma oproščeni na podlagi zdravniškega potrdila, s katerim potrjujete, da se iz opravičljivih vzrokov ne morete udeležiti usposabljanja, na katerega ste prijavljeni.

Prijavljeni ima pravico dobiti zamenjavo, ki mora izpolnjevati razpisane pogoje. S tem odpadejo stroški odpovedi usposabljanja.
Projekt »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022« se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ) se je kot poslovodeči konzorcijski partner skupaj s Planinsko zvezo Slovenije kot konzorcijskim partnerjem prijavil na projekt »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022«, ki ga je 26. 1. 2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) objavilo na svoji spletni strani. Prijava je bila uspešna in 18. 4. 2018 je bila z MIZŠ podpisana pogodbo o izvedbi projekta.

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter MIZŠ.

Namen projekta
Z organizacijo brezplačnih programov usposabljanj in licenčnih seminarjev želimo zaposlenim omogočiti čim bolj široko paleto dostopnih ter visoko kakovostnih usposabljanj s področja športne rekreacije.
Dogodki so organizirani po vsej Sloveniji. Na ta način želimo dogodke približati tudi tistim osebam, ki živijo v regijah, kjer so taki dogodki organizirani manj pogosto.

Cilj projekta
Cilj projekta je izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. Kvalitativni cilji projekta so: v programe usposabljanja in licenčne seminarje ter programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja v okviru konzorcija vključiti vsaj 7700 posameznikov. Podeliti ustrezno usposobljenost in kompetence vsaj 6545 osebam, vključenim v programe usposabljanja, licenčne seminarje in programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja.

logo_mizs_m logo_ess_ss

Uporabne povezave


© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2022
AKTUALNO
30.09.2022
Podaljšan rok prijav za zbiranje predlogov kandidatov za člane VK
16.08.2022
Razpis | zbiranje predlogov za najvišje priznanje Vodniške komisije PZS
06.07.2022
KOLUMNA I Čigave so gore
19.04.2022
Usposabljanje strokovnega kadra za delo z invalidi v planinstvu na Kalu pri Hrastniku
02.03.2022
Slovenija planinari 2022 | razpis akcije sofinanciranja dogodkov
Vse novice
KOLEDAR
Trenutno ni prihajajočih dogodkov!
Vsi dogodki