Vodniška komisija
nedelja, 12. julij 2020
POIŠČI

Zbor predstavnikov vodniških odsekov 2018
Najdi nas na Facebooku
Zadnje v forumu
Forum

NOVICE  

ponedeljek, 5. julij 2010 ob 00:00, ogledov: 2394

Zapisnik 10. seje Vodniške komisije PZS


ZAPISNIK 10. seje Vodniške komisije PZS,

ki je bila v torek, 02. 06. 2010, v prostorih PZS


Prisotni: načelnik VK, Boris Madon, Klemen Petek, član VK, Primož Zupančič, član VK, Katarina Filipič, članica VK, Bojan Pollak, vodja Podkomisije za kategorizacijo in registracijo, in Veronika Susman-Šegatin, strokovna sodelavka VK PZS.

Opravičeno odsoten: Gregor Perko, član VK.


Dnevni red:

1.      Pregled in potrditev zapisnika 9. seje VK PZS
2.      Potrditev novih članov VK in vodje Podkomisije za kategorizacijo in registracijo
3.      Poročilo o delu Komisije za pripravo sprememb Pravilnika vodnikov PZS
4.      Seznanitev s spremembami in potrditev programa izobraževanja vodnikov PZS kategorije C (dodatek ferate)
5.      Seznanitev in potrditev programa izobraževanja vodnikov PZS za ledeniške ture kategorije I
6.      Pregled in potrditev vloge za podaljšanje mednarodne vodniške licence UIAA
7.      Priprava razpisa za volitve v organe VK PZS za obdobje 2010-2014
8.      Pregled in potrditev objave razpisa za Vodniška priznanja PZS 2010
9.      Potrdite ponovne objave razpisa za vpis v razvid zasebnih športnih delavcev
10.  Vprašanja in pobude
11.  Tekoče zadeve (poročilo načelnika  o aktivnostih med 9. in 10. sejo VK)
12.  Razno


K 1. točki:

Pregled zapisnika 9. seje VK PZS je podal načelnik Boris Madon. Vsi sklepi so bili realizirani.

Sklep št. 1/10:  Zapisnik 9. seje VK PZS se potrdi.


K 2. točki:

Na Zboru vodnikov  PZS 2009  je bil sprejet sklep, da se zaradi neaktivnosti zamenjata dva člana VK PZS, in sicer Roman Ponebšek in Peter Nemanič.  Nova člana VK sta Primož Zupančič (PD Rašica) in Gregor Perko (PD Podpeč-Preserje). 

Vodja Podkomisije za kategorizacijo in registracijo Mitja Plohl je zaradi službenih in študijskih obveznosti prosil za razrešitev. Za novega vodjo je bil predlagan Bojan Pollak, ki je nalogo pripravljen sprejeti.

Sklep št. 2/10: VK PZS potrjuje nova člana VK, ki sta Primož Zupančič in Gregor Perko. Za vodjo Podkomisije za kategorizacijo in registracijo se potrdi Bojan Pollak.K 3. točki:

V odsotnosti načelnika Podkomisije za usposabljanje Ivana Edra je podal obrazložitev Boris Madon. V programu izobraževanj so bile že sprejete nekatere spremembe, in sicer:

- v program izobraževanja A se doda tema »Vodenje oseb s posebnimi potrebami«;

- poostrijo se zahteve pri ocenjevanju, in sicer: a) ni opravil; b) opravil: c) uspešno

  opravil.
Kandidat, ki je izpit opravil z oceno »opravil«,  ima obveznost 8 pripravniških tur z več mentorji, kandidat ki je izpit opravil z oceno »uspešno opravil« pa ima obveznost petih pripravniških tur z vsaj dvema mentorjema.

Te spremembe je potrebno vnesti v Pravilnik vodnikov PZS. Podkomisija za usposabljanje je že imenovala komisijo, ki bo pripravila spremembe. Pravilnik gre v javno razpravo, ki se mora zaključiti do Zbora vodnikov 2010.

Sklep št. 3/10: VK je v odsotnosti poročevalca  zadevo obravnavala  in sprejela sklep, da se Osnutek sprememb Pravilnika vodnikov PZS objavi v Obvestilih št. 7/8 in na spletni strani VK. Glede rokov se obvesti vodjo Podkomisije za usposabljanje g. Ivana Edra.


K 4. točki:

VK se je seznanila s predlaganimi spremembami programa izobraževanja vodnikov PZS kategorije C, ki jih je pripravila Podkomisija za usposabljanje v sodelovanju s Fakulteto za šport.  Vodenje po zahtevnih in zelo zahtevnih brezpotjih je bilo že doslej vključeno, doda se vodenje po feratah. Predlog sta dodatno pojasnila Boris Madon in Bojan Pollak. Vodenje po feratah naj zajema vodenje  do 4. težavnostne stopnje po 5-stopenjski lestvici, vodenje na kratki vrvi pa se črta.

Sklep št. 4/10: Podkomisija za usposabljanje naj predlog dopolni, potrebno je definirati vsebino programa.


K 5.točki:

VK PZS se je seznanila s programom izobraževanja vodnikov PZS za ledeniške ture, ki ga je prav tako pripravila Podkomisija za usposabljanje v sodelovanju s Fakulteto za šport.  Po dodatnih pojasnilih, ki sta jih podala Bojan Pollak in Boris Madon, je VK sprejela sklep, da  ostane v veljavi obstoječa definicija kategorije I. Ta program se doslej ni izvajal.

Sklep št. 4/10:

Ostane obstoječa definicija kategorije I, kot je navedena v zadnjem Pravilniku o vodnikih PZS. Potrebno je definirati vsebino programa. Podkomisija naj predlog dopolni.


K 6. Točki:

V tem letu je potrebno obnoviti mednarodno vodniško licenco UIAA. Zaradi službene odsotnosti delegata Klemena Medja ga je na sestanku MC UIAA nadomestil Borut Vidovič, ki je tudi podal poročilo. Ugotovljeno je bilo, da so izpolnjeni pogoji za obnovitev licence, je pa potrebno pohiteti, ker se po novem uvaja taksa (doslej brezplačno).

Sklep 6/10:  Boris Madon pripravi vlogo za obnovitev mednarodne vodniške licence UIAA.


K 7. Točki:

Pripraviti je potrebno razpis za volitve v organe VK PZS za obdobje 2010-2014 in objaviti obrazec za kandidate za načelnika VK  PZS in člane VK PZS ter obrazec za člane obeh podkomisij.

Sklep 7/10: V Obvestilih 7/8 se objavi Razpis za zbiranje predlogov kandidatov za načelnika VK in člane VK ter člane podkomisij. Za predsednika volilne komisije se imenuje Matjaž Hafner, člana volilne komisije pa sta Primož Zupančič in Katarina Filipič.


K točki 8:

Razpis za vodniška priznanja za leto 2010 se objavi v Obvestilih št. 7/8. Ugotavlja se, da je po MDO zelo različno gledanje na ta priznanja. Nekateri MDO delajo po »avtomatizmu« - se upošteva le doba vodenja, medtem ko drugi upoštevajo tudi druge kriterije (delo v društvu). Glede na to, da so bila prva priznanja podeljena šele v letu 2009 je  še nekaj let pričakovati veliko količino predlogov, potem pa se bo stanje normaliziralo.

Sklep 8/10: v Obvestilih 7/8 se objavi Razpis za vodniška priznanja. V razpis se doda leto kategorizacije, ki je 1991. Rok za zbiranje predlogov je 15. 09. 2010 na MDO in 30. 09. 2010 na VK PZS.


K 9. točki:

Boris Madon poroča o dolgotrajnem usklajevanju Dogovora med ZGVS, STO in PZS o opravljanju komercialnega vodništva v pohodništvu v Sloveniji. Ker z ZGVS  niso našli skupnega jezika, je bil sporazum podpisan le med PZS in STO. Razpis za vpis v razvid zasebnih športnih delavcev je že bil objavljen. Poudarjeno je bilo, da vodniki PZS lahko vodijo za plačilo le v Sloveniji, za vodenje v tujini pa se je potrebno registrirati pri mednarodnem združenju.

Sklep 9/10: Razpis za vpis v razvid zasebnih športnih delavcev se ponovno objavi v Obvestilih PZS in na spletni strani VK.


K 10. točki:

Bojan Pollak je pripravil definicije težavnosti tur v kopnem in snegu, ki naj veljajo prvenstveno kot usmeritve vodenja v posameznih kategorijah - zgornja meja vodenja. Pripravljena je tudi preglednica »Število vodenih na enega vodnika«.

Sklep 10/10: Potrjuje se Definicije težavnosti tur v kopnem in snegu in se objavi na spletni strani VK.

Objavi se Preglednico števila vodenih na enega vodnika. Za šole se uporablja preglednici 1 in 2. Preglednici 3 in 4 za šole ne prideta v poštev.


K 11. točki:

Načelnik VK Boris Madon je poročal o aktivnostih med 9. in 10. sejo VK, ki so se nanašale predvsem na sodelovanje z STO. V okviru sprejetega dogovora smo sodelovali na  predstavitvi projekta NATOUR - mednarodna turistična borza za aktivno preživljanje prostega časa v naravi v aprilu na Bledu. Borze bodo potekale v mesecu oktobru v Bovcu, Ljubljani in Mariboru, na katerih smo v okviru dogovora z STO pripravljeni sodelovati.


Na 18. seji UO PZS je bil potrjen Dogovor o opravljanju komercialnega vodništva v pohodništvu v Sloveniji in 5. maja 2010 podpisan dogovor med PZS in združenjem za Pohodništvo in kolesarjenje GIZ.                                                                                                                                 

Poroča tudi o poteku usposabljanj in izpopolnjevanj v letu 2010, ki tečejo po načrtu. Odpovedano je bilo spomladansko izpopolnjevanje v Bavšici, ker je bilo premalo prijav Izvedena sta bila tečaja za kategorijo D, prav tako tudi štiri izpopolnjevanja v snežnih razmerah. Izvedena sta bila dva tečaja za kategorijo B, zaključuje se deljeni tečaj za A-kategorijo. Oba strnjena tečaja A, ki bosta v Bavšici, sta polno zasedena.

Kot načelnik VK je sodeloval tudi na vseh sejah UO PZS, KUP, PU VK, KGRS in sestanku vodij akcij izobraževanj v l. 2010. Veliko je bilo tudi dela pri usklajevanju za spremembo zakona o ZGVS med PZS, ZGVS in MG. S strokovno službo PZS pa poteka delo usklajeno in aktivno tako, da se stvari rešujejo tekoče.

Na več izobraževalnih akcijah je sodeloval tudi kot planinski inštruktor.   

Sklep: Do 15. junija mora VK in Podkomisija za usposabljanje pripraviti načrt usposabljanj za leto 2011 po datumih in lokacijah.


K 12. točki (razno):

Na terenu prihaja do raznih težav, ko vodniki PZS vodijo po lokalnih turističnih poteh. Vodnik PZS se mora ravnati po Pravilniku o vodnikih PZS. Delo planinskega in turističnega vodnika se zelo prepleta, posebej pri organizaciji avtobusnih izletov. Primož Zupančič je pripravil preglednico »Vodenje planinskih izletov (in vodenje izletov, kjer je poleg vodenja v gore vključena storitev turističnega značaja)«, podprto s pravnimi podlagami, ki jo pošlje kot priporočilo vsem članom VK, strokovni sodelavki PZS in Urošu Vidoviču.


Predlog sprememb Statuta PZS:  VK pripravi predloge, ki se jih korespondenčno uskladi.


Seja je bila končana ob 19.30.


Zapisala:                                                                   Načelnik VK PZS:

Katarina Filipič                                                            Boris Madon

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2020

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije
Vremenske razmere
 
Planinski izleti RTV SLO